Uncategorized

9 de febrer – Dia internacional de Internet Segura

10 consells de seguretat per a usuaris digitals

Protegim prou la nostra informació? Què hem de tenir en compte quan utilitzem línies Wi-Fi obertes? Preservem la seguretat de tots els aparells (televisors, videoconsoles, etc.) que tenim a casa connectats a internet? Segons Josep Jorba, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, «tot i que la seguretat informàtica 100% no existeix, cal adoptar certes mesures per a preservar al màxim la nostra informació».

Amb motiu del Dia Internacional de la Internet Segura el dia 9 de febrer, Jorba ha elaborat un decàleg de consells perquè els usuaris puguin protegir la seva informació i privacitat en diferents dispositius i llocs connectats a internet.

 

 1. Canviar les contrasenyes periòdicament i no fer servir la mateixa en més d’un lloc. Han de tenir una certa longitud (més de 8 caràcters) i contenir informació alfanumèrica (dígits, lletres i caràcters especials). Cal evitar basar-se en informació personal (DNI, noms d’amics, coneguts, familiars, mascotes, etc.) o utilitzar patrons molt senzills (12345).
 2. Fer les compres en línia a proveïdors amb prestigi social després de consultar experiències de clients anteriors. Els llocs web han de ser segurs (fer servir el protocol https://) i estar vinculats a passarel·les de pagament electrònic reconegudes (com ara Visa, Mastercard o Paypal, entre altres). Alhora, cal fer un seguiment del nostre compte corrent per a comprovar els càrrecs de la targeta, o fins i tot avisar el banc perquè comprovi el nostre compte o ens informi respecte de determinats càrrecs.
 3. Evitar obrir correus electrònics que no vagin a la nostra atenció, especialment si incorporen adjunts, i fugir de tots els que, tot i adreçar-se directament a nosaltres, ens redireccionen a pàgines per a corregir les nostres dades personals o de serveis diversos —especialment les bancàries o administratives.
 4. Als mòbils hi ha tota la nostra vida (comunicacions socials, contrasenyes, accés bancari o serveis, entre altres). Cal protegir bé, amb paraules de pas o patrons, l’accés indegut a aquesta informació. Quan no tinguem el dispositiu durant un període llarg (per exemple, préstec a tercers o reparació en servei tècnic), és convenient restaurar-lo als valors de fàbrica (tant de programari com de dades). Igualment, ens hem d’acostumar a fer còpies de seguretat del nostre dispositiu periòdicament per a minimitzar la pèrdua de dades.
 5. En l’accés a xarxes, especialment de líniesWi-Fi obertes o compartides, cal minimitzar o evitar l’ús de serveis que comportin la identificació o l’accés a informació personal. Si no es disposa de mecanismes d’encriptació ni de xarxes privades virtuals (VPN), cal evitar utilitzar aquestes xarxes obertes llevat que sigui una simple navegació sense accés a dades personals.
 6. Protegir les xarxes de casa.Els routers ADSL + Wi-Fi moderns són compatibles amb diferents nivells de seguretat: es recomana canviar les contrasenyes per defecte de l’aparell i dels seus serveis, i elevar-ne el nivell de seguretat Wi-Fi (a protocols WPA o WPA2, per exemple). En cas d’incidències o baixades de rendiment inexplicables, cal controlar els dispositius connectats a la nostra xarxa per a detectar-hi intrusions, i canviar-ne les contrasenyes i elevar-ne els nivells de seguretat.
 7. Vigilar també la seguretat en aparells que s’han incorporat darrerament a internet:televisors, videoconsoles, aparells de reproducció en temps real (streaming) de vídeo o àudio. En aquest cas, cal consultar els fabricants i dur-ne a terme les actualitzacions necessàries.
 8. Cal actualitzar el software bàsic de l’ordinador, el telèfon mòbil o la tauleta, disposar de les últimes versions de les actualitzacions del sistema operatiu i paquets tipus Office i del programari d’ús general, com ara navegadors i els seus complements (plug-ins), lectors d’arxius en format PDF (per exemple, Acrobat), Java. En general, tots els programes que siguin d’ús habitual, encara que sigui indirecte i no en siguem tan conscients (lectors d’arxius PDF, Java, Flash Player, etc.), han d’estar actualitzats.
 9. Deshabilitar els complements no desitjats dels navegadors. Els navegadors acostumen a quedar plens de cercadors o d’utilitats especials que, en alguns casos, recopilen les nostres dades de navegació o senzillament poden ser camins per a introduir virus o programari maliciós (malware) al nostre ordinador. Tots els navegadors inclouen, a les opcions, controls per als complements (plugins) instal·lats que permeten desintal·lar o inhabilitar els complements dubtosos. Cal vigilar perquè alguns complements s’hi instal·len com a programes i poden ser difícils de trobar. Per tant, els haurem de desinstal·lar.
 10. Per a afavorir la navegació i les cerques privades s’aconsella, entre altres: 1) activar els modes privats dels navegadors; 2) demanar als cercadors principals (Google i similars) que esborrin les nostres dades (a Google es pot fer mitjançant el tauler de control); 3) avisar les pàgines visitades que no volem ser seguits (els navegadors inclouen opcions Do not track); 4) esborrar i controlar l’ús de les galetes en el navegador per tal que no es recordin les nostres visites ni la nostra activitat en els llocs web que hem visitat.
images
blogs.deia.com

esp_ 10 consejos de seguridad para usuarios digitales

Protegemos suficientemente nuestra información? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando utilizamos líneas Wi-Fi abiertas? Preservamos la seguridad de todos los aparatos (televisores, videoconsolas, etc.) que tenemos en casa conectados a internet? Según Josep Jorba, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, «aunque la seguridad informática 100% no existe, hay que adoptar ciertas medidas para preservar al máximo nuestra información».

Con motivo del Día Internacional de la Internet Segura el día 9 de febrero, Jorba ha elaborado un decálogo de consejos para que los usuarios puedan proteger su información y privacidad en diferentes dispositivos y lugares conectados a internet.

 1. Cambiar las contraseñas periódicamente y no usar la misma en más de un lugar. Deben tener una cierta longitud (más de 8 caracteres) y contener información alfanumérica (dígitos, letras y caracteres especiales). Hay que evitar basarse en información personal (DNI, nombres de amigos, conocidos, familiares, mascotas, etc.) o utilizar patrones muy sencillos (12345).
 2. Hacer las compras en línea a proveedores con prestigio social tras consultar experiencias de clientes. Los sitios web deben ser seguros (usar el protocolo https: //) y estar vinculados a pasarelas de pago electrónico reconocidas (como Visa, Mastercard o Paypal, entre otros). Asimismo, hay que hacer un seguimiento de nuestra cuenta corriente para comprobar los cargos de la tarjeta, o incluso avisar al banco para que compruebe nuestra cuenta o nos informe respecto de determinados cargos.
 3. Evitar abrir correos electrónicos que no vayan a nuestra atención, especialmente si incorporan adjuntos, y huir de todos los que, a pesar de dirigirse directamente a nosotros, nos redireccionan a páginas para corregir nuestros datos personales o de servicios diversos -especialmente las bancarias o administrativas.
 4. Los móviles está toda nuestra vida (comunicaciones sociales, contraseñas, acceso bancario o servicios, entre otros). Hay que proteger bien, con palabras de paso o patrones, el acceso indebido a esta información. Cuando no tengamos el dispositivo durante un período largo (por ejemplo, préstamo a terceros o reparación en servicio técnico), es conveniente restaurarlo a los valores de fábrica (tanto de software como de datos). Igualmente, hay que acostumbrarse a hacer copias de seguridad de nuestro dispositivo periódicamente para minimizar la pérdida de datos.
 5. En el acceso a redes, especialmente de líniesWi-Fi abiertas o compartidas, hay que minimizar o evitar el uso de servicios que comporten la identificación o el acceso a información personal. Si no se dispone de mecanismos de encriptación ni de redes privadas virtuales (VPN), hay que evitar utilizar estas redes abiertas a menos que sea una simple navegación sin acceso a datos personales.
 6. Proteger las redes de casa. Los routers ADSL + Wi-Fi modernos son compatibles con diferentes niveles de seguridad: se recomienda cambiar las contraseñas por defecto del aparato y de sus servicios, y elevar el nivel de seguridad Wi-Fi ( a protocolos WPA o WPA2, por ejemplo). En caso de incidencias o bajadas de rendimiento inexplicables, es necesario controlar los dispositivos conectados a nuestra red para detectar intrusiones, y cambiar las contraseñas y elevar los niveles de seguridad.
 7. Vigilar también la seguridad en aparatos que se han incorporado recientemente en internet: televisores, videoconsolas, aparatos de reproducción en tiempo real (streaming) de vídeo o audio. En este caso, hay que consultar a los fabricantes y llevar a cabo las actualizaciones necesarias.
 8. Hay que actualizar el software básico del ordenador, el teléfono móvil o la tableta, disponer de las últimas versiones de las actualizaciones del sistema operativo y paquetes tipo Office y del software de uso general, tales como navegadores y sus complementos (plug- ins), lectores de archivos en formato PDF (por ejemplo, Acrobat), Java. En general, todos los programas que sean de uso habitual, aunque sea indirecto y no seamos tan conscientes (lectores de archivos PDF, Java, Flash Player, etc.), deben estar actualizados.
 9. Deshabilitar los complementos no deseados de los navegadores. Los navegadores suelen quedar llenos de buscadores o de utilidades especiales que, en algunos casos, recopilan nuestros datos de navegación o sencillamente pueden ser caminos para introducir virus o software malicioso (malware) en nuestro ordenador. Todos los navegadores incluyen, las opciones, controles para los complementos (plugins) instalados que permiten desinstalar o desactivar los complementos dudosos. Hay que vigilar porque algunos complementos se instalan como programas y pueden ser difíciles de encontrar. Por tanto, los tendremos que desinstalar.
 10. Para favorecer la navegación y las búsquedas privadas aconseja, entre otras: 1) activar los modos privados de los navegadores; 2) pedir a los buscadores principales (Google y similares) que borren nuestros datos (en Google se puede hacer mediante el panel de control); 3) avisar a las páginas visitadas que no queremos ser seguidos (los navegadores incluyen opciones Do not track); 4) borrar y controlar el uso de las cookies en el navegador para que no se recuerden nuestras visitas ni nuestra actividad en los sitios web que hemos visitado.

Fuente: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Anuncis

One thought on “9 de febrer – Dia internacional de Internet Segura

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.